Mobile nav

Droogtegevoelige grond aangepakt door Bufferboeren

Home >> Duurzame landbouw >> Klimaat >> Bufferboeren

In het project Bufferboeren (2011-2014) werken agrarische ondernemers samen met waterbeheerders aan het testen van maatregelen voor droogtegevoelige gronden. Het doel is om de effecten van verdroging zo veel mogelijk te beperken. Directe aanleiding is het intensiveren van de waterwinning in Loosbroek (Noord-Brabant).

De agrariërs testen een integrale set van maatregelen die onderling met elkaar samenhangen. Het gaat dan om hydrologische maatregelen (door bijvoorbeeld stuwtjes) en het zorgen voor meer organische stof (door minder grondbewerking) om water beter vast te houden. Verder is een betere en diepere beworteling van de gewassen belangrijk. Tot slot is er een keuze gewassen en rassen die relatief goed tegen verdroging kunnen, zoals rietzwenkgras, rode klaver maar mogelijk ook specifieke maisrassen.

Droogtegevoelige gronden zijn vaak hoger gelegen zandgronden. Verschillende factoren, zoals klimaatveranderingen en waterwinning, zorgen er o.m. voor dat de grondwaterstand daalt. Het is zowel voor landbouw als maatschappij belangrijk dat de gevolgen hiervan beperkt worden.

In dit project werken ZLTO, Brabant Water, Waterschap Aa en Maas, Productschap Zuivel, Landbouw Innovatie Noord-Brabant, Rabobank Bernheze, STOWA en Louis Bolk Instituut samen.

Deltaproof

In het kader van "Deltaproof: samen klimaatbestandig" van Stowa is Nick van Eekeren geïnterviewd over het project Bufferboeren (jan 2015).
Bekijk het interview:

 
Projectleider

Nick J.M. van Eekeren

Agrobiodiversiteit en Duurzame Veehouderij