Mobile nav

Praktijknetwerk Veldleeuwerik Veenkoloniën

Home >> Duurzame landbouw >> Bedrijfsnetwerken >> Praktijknetwerk Veldleeuwerik Veenkoloniën

Akkerbouwers in de Veenkoloniën (Groningen, Drenthe) hebben te maken met bodemproblemen als verstuiving, verdroging, verdichting en lage gehaltes aan organische stof. Dit alles leidt tot verlies aan bodemvruchtbaarheid. Het Praktijknetwerk Veldleeuwerik Veen­koloniën (2013-2015) was erop gericht dergelijke zandgronden duurzaam te leren beheren. In interactieve praktijksessies hebben akkerbouwers ontdekt hoe ze hun bodem systematisch kunnen onderzoeken en beoordelen. Daarbij zijn de volgende thema's aan bod gekomen:

  • Organische stofmanagement
  • Minera­lenmanagement
  • Beworteling en bemesting
  • Grondbewerking
  • Lange-termijneffecten op milieu en klimaat

Werken aan bodemvruchtbaarheid in de akkerbouw

Akkerbouwers zijn in kennissessies te weten gekomen hoe ze hun eigen bodems kunnen beoordelen met behulp van de bodemscan. Begeleiders van het Louis Bolk Instituut en Stichting Veldleeuwerik hebben de relatie tussen de bodembeoordeling en te nemen maatregelen toegelicht. Verder hebben de deelnemers aangepaste maatregelen rond waterhuishouding en drainage, hoofdgrondbewerkingen en inzet van groenbemesters besproken.

Profielkuil graven en Bodemscan invullen

De akkerbouwers uit de Veenkoloniën kunnen dankzij hun deelname aan het Praktijknetwerk hun zand- en dalgronden duurzaam beheren. De kennis die zij hebben opgedaan is gebundeld in de brochure Bodemscan zand- en dalgronden. Ook is een instructiefilmpje geproduceerd dat precies uitlegt hoe je een profielkuil in je perceel graaft: zo ziet de akkerbouwer hoe de beworteling en bodemstructuur er voor staan. Ook wordt duidelijk of de bodem storende lagen bevat.

Bekijk het filmpje Bodemscan:

 

 

Over het Praktijknetwerk

De film en brochure zijn tot stand gekomen in het kader van het praktijknetwerk Veldleeuwerik Veenkoloniën met bijdragen van telers, Stichting Veldleeuwerik en het Louis  Bolk Instituut. Het project is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Door het graven van een profielkuil wordt duidelijk hoe de beworteling en structuur ervoor staan

Projectleider

Chris J. Koopmans

Hoofd wetenschappelijke en commerciële ontwikkeling