Mobile nav

Efficiënte keten, verwaarding van reststromen

Home >> Duurzame landbouw >> Markt en economie >> Efficiënte keten

Het project Efficiënte keten, verwaarding van reststromen (2015-2018) heeft tot doel om derving (voedselverspilling) in de biologische voedselketen substantieel te verminderen. Samen met ketenpartijen Udea, Odin, GreenOrganics en Eosta voert het Louis Bolk Instituut dit project uit, in samenwerking met onderzoekspartner Wageningen UR Food & Biobased Research. De TKI-Topsector Agri/Food en de genoemde bedrijven financieren het onderzoek.

2,5 miljard euro weggegooid voedsel

Jaarlijks verspillen producenten, toeleveranciers, horeca en supermarkten niet minder dan 2,5 miljard euro aan levensmiddelen. Dat is voedsel dat weggegooid wordt en dus niet op het bord van de consument terechtkomt. Het gaat dan vooral om koelverse producten, die beperkt houdbaar zijn, zoals verse groenten en zuivelproducten. Dit is een onwenselijke situatie. De overheid heeft daarom de ambitieuze doelstelling geformuleerd om deze derving in 2018 met 20% te verminderen.  Ook in de biologische keten komt voedselverspilling voor.

Projectopzet

In dit project kijken onderzoekers en marktpartijen integraal naar strategieën om tot minder verspilling te komen. Ze hebben drie onderzoeksthema's vastgesteld:

• Derving in de winkel
• Derving bij toeleveranciers
• Vermarkting van afwijkende producten en verwaarding van reststromen

De projectpartners analyseren de huidige situatie in de keten, en formuleren efficiente verbeteringen die vervolgens worden getest.  Daarnaast wordt onderzocht hoe gederfde levensmiddelen toch nog zo hoog mogelijk verwaard kunnen worden: bij voorkeur als humane voeding, daarna als veevoer, en pas daarna als reststroom voor bijvoorbeeld compost of vergisting. Doordat groothandel en bio-supermarkten intensief samenwerken, is deze aanpak van de voedselverspilling efficiënt en effectief. 

Scenario's voor reductie van voedselverspilling

Kort houdbare versproducten, zoals voorverpakte groenten, zuivel en vers vlees zorgen vaak voor substantiële derving op de winkelvloer. De projectpartners gaan met verschillende verbeterscenario’s aan de slag. Zo zullen ze met simulatiemodellen doorrekenen hoe factoren als THT, koopgedrag van consumenten en presentatie in de winkel van invloed zijn op derving en voedselverspilling. Daarnaast verkennen ze in hoeverre een digitaal platform van vraag en aanbod van reststromen kan bijdragen aan het terugdringen van derving. Ook zal in de praktijk worden uitgetest hoe beperkt houdbaar fruit in perioden van overaanbod (dus hoog risico op uitval) versneld verkocht kan worden aan de consument door een flexibele samenwerking tussen groothandel, retail en winkel. Het project levert kennis, ervaring en inzicht in preventieve maatregelen tegen derving, en kan als voorbeeld dienen voor de biologische keten waarin een reductie van derving en kosten is gerealiseerd.

De projectpartners delen tussentijds de opgedane kennis en inzichten en de eindresultaten worden in 2018 in een rapport gepresenteerd.

 

Het doel van het project Efficiente Keten is voedselverspilling in de biologische keten te verminderen. 
Projectleider

Sjef J.J.M. Staps

Projectleider Duurzame Ontwikkeling
Publicaties

Efficiënte keten: Preventie reststromen: Rapportage 2015/2016. Auteurs: Staps, J.J.M., S. Tromp, B. van Gogh, M. van der Brugh. 2017.