Mobile nav

Fosfaat uitmijnen in natuurgebieden

Home >> Duurzame landbouw >> Landbouw en natuur >> Fosfaat uitmijnen

Van landbouwgrond naar natuur

Diverse projecten van het Louis Bolk Instituut zijn erop gericht om voormalige landbouwgebieden tot natuurgebied om te vormen en de soortenrijkdom te vergroten. De grote hoeveelheden fosfaat die indertijd nodig waren voor de landbouw leiden nu tot eenzijdige plantengroei. Natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten streven echter diversiteit na. Dit betekent dus dat het fosfaatniveau in de grond teruggebracht moet worden. We voeren deze projecten onder meer uit in Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe en Gelderland. De financiering komt van Provincies, DLG, Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant, Waterschappen en Landschapsbeherende organisaties.

Uitmijnen van fosfaat door gras-klaver 

Om het fosfaatprobleem aan te pakken hebben onderzoekers een nieuw concept ontwikkeld: door gras-klaver te telen, dit regelmatig te maaien en het maaisel af te voeren daalt het fosfaatgehalte in de bodem. Deze methode is vooral effectief als de gras-klaver met kali wordt bemest; bijkomend voordeel is dat de maaisnede dan een hogere voederwaarde heeft. Deze positieve resultaten voor boer en natuurbeheer zijn veelbelovend. De eerste keer dat een dergelijke proef grootschalig werd uitgevoerd, was op 60 hectare in het Drunense duingebied. Resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Environmental Quality (maart 2016)

Het Louis Bolk Instituut doet ruim tien jaar onderzoek op dit thema en werkt voor deze uitmijnprojecten samen met Delphy, B-WARE en Smeding Advies.
Projectleider


Bart Timmermans

Duurzame Teelt