Mobile nav

Leverbotinfecties

Leverbotinfecties groeiend probleem in veehouderij

Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van melkvee en andere herkauwers. Leverbot kan de diergezondheid negatief beïnvloeden door een de volgende factoren:
  • de complexe infectiecyclus
  • de geringe beschikbare diagnostiek
  • het beperkt aantal beschikbare geneesmiddelen
  • de onvolledige terugkoppeling van informatie vanuit de keten (als de lever wordt afgekeurd)

Besmettingen kunnen tot productieverlies leiden. Voor vee dat melk produceert voor menselijke consumptie zijn nagenoeg geen middelen meer toegestaan om leverbot te bestrijden. Als dieren wél behandeld mogen worden, blijkt de resistentie tegen beschikbare geneesmiddelen toe te nemen.

Klimaatverandering

Leverbot is een groeiend probleem door nattere en warmere seizoenen (met name het voor- en najaar). Daardoor zijn de afgelopen jaren steeds meer melkveebedrijven besmet geraakt met leverbot. Hoewel weidegang het risico op besmetting met leverbot vergroot, vinden steeds meer consumenten het belangrijk dat melkkoeien geweid worden. Het melkvee op stal houden is dus geen wenselijke oplossing om leverbot te voorkomen.

Meer kennis en alternatieve middelen noodzakelijk

Veehouders hebben behoefte aan meer kennis en preventieve maatregelen om leverbotbesmetting te voorkomen. Ook hebben ze alternatieven nodig om leverbot effectief te kunnen bestrijden en om volledige resistentie tegen de huidige leverbotmiddelen te voorkomen. Een instrument waarmee veehouders de situatie op hun eigen bedrijf met betrekking tot leverbot in kaart kunnen brengen leidt tot meer kennis en concrete mogelijkheden om de situatie te verbeteren.

Concept-instrument wordt getest

De projectpartners van het Praktijkonderzoek Leverbot hebben een concept-instrument ontwikkeld om de leverbotstatus op het bedrijf te beoordelen en de risicofactoren in kaart te brengen. Ook worden preventieve maatregelen voorgesteld. Dit concept-instrument wordt momenteel getest en verfijnd. De onderzoeksresultaten zijn eind 2017 gepubliceerd in de brochure Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen?. In 2014 is de brochure Integrale diergezondheid: beheersing van leverbot gepubliceerd.


Het op stal houden van de koeien vinden veehouders geen wenselijke oplossing om leverbotinfecties te voorkomen.

 

Projectleider

Cynthia Verwer

Sustainable animal husbandry & Animal welfare