Mobile nav

Praktijkonderzoek Leverbot

Home >> Duurzame landbouw >> Dierenwelzijn >> Praktijkonderzoek Leverbot
Steeds meer melkkoeien die vers gras eten, in de stal of in de wei, raken besmet met leverbot. Een leverbotbesmetting kan leiden tot verminderde weerstand, verminderde melkproductie, slechter groeiend jongvee en afgekeurde levers van geslachte dieren. De leverbotslak, die als tussengastheer verantwoordelijk is voor het verspreiden van de parasiet, komt met name voor op veen- en kleigronden. Door vernatting worden de omstandigheden voor de leverbotslak echter in steeds meer gebieden gunstig. Het probleem groeit dus. Lees verder over het probleem leverbot in de veehouderij.

Bestrijding leverbotinfectie moeilijk

De mogelijkheden om leverbotinfecties te bestrijden zijn beperkt. Vanwege de kans op residuen in de melk zijn er geen chemische middelen toegestaan om melkvee te behandelen tegen leverbot, ook niet als koeien 'droog staan'. Tegen middelen die bij jongvee en schapen gebruikt mogen worden, ontstaat steeds meer resistentie. Daardoor is behandeling niet meer effectief. Onderzoek naar preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen is dus noodzakelijk.

Gezamenlijk onderzoek leverbot

Het Louis Bolk Instituut werkt in twee projecten om het probleem leverbot op duurzame wijze aan te pakken. Het Nederlandse praktijkonderzoek Integrale Diergezondheid: leverbot en maag-darmwormen (2014-2016) wordt samen met WUR Livestock Research, OrgANIMprove, PPP-Agro, Natuurweide en veehouders uitgevoerd. Het doel is om de leverbotsituatie op individuele bedrijven in kaart te brengen en te komen tot gerichte maatregelen die de besmettingsdruk verlagen. Zo is in 2014 een instrument ontwikkeld en uitgetest op melkveebedrijven. Daarmee kan de veehouder de status van leverbot op zijn bedrijf beoordelen, de risicofactoren in kaart brengen en inzicht verwerven in mogelijke preventieve maatregelen. Voor het Europese project ProPara werken onderzoekers van het Louis Bolk Instituut samen met onder meer het Franse Inra en het Zwitserse FIbL. Het doel van dit project is kennisontwikkeling en –verspreiding op het gebied van maag-darmwormen bij herkauwers. Ook worden tools ontwikkeld om infecties met deze parasieten bij herkauwers onder controle te houden. Het Louis Bolk Instituut heeft tot taak de risicofactoren in kaart te brengen om leverbotbesmettingen te voorkomen. Deze input gebruiken projectpartners om hun tools te optimaliseren. Het ProParaproject is opgezet binnen het Core Organic Plusprogramma

Onderzoeksresultaten worden in 2017 gepubliceerd.


De cyclus van de leverbot

 


Leverbotinfectie tast de lever aan

Projectleider

Cynthia Verwer

Diergezondheid & Dierenwelzijn