Mobile nav

Vruchtbare kringloop

Home >> Duurzame landbouw >> Bodem >> Vruchtbare kringloop

Ruim 250 Gelderse melkveehouders werken ketengericht aan het verminderen van mineralenverlies en het efficient benutten van mineralen op hun bedrijf. Dit is het project Vruchtbare Kringloop (2013-2015), waaraan het Louis Bolk Instituut bijdraagt als uitvoerende kennisinstelling, samen met o.m. DLV, Dirksen Management Support, Countus en Wageningen UR. Het doel is dat de regio's Achterhoek en De Liemers duurzame gewassen produceren en dat waterrisico's als gevolg van de klimaatverandering (droogte, wateroverlast) verminderen.

Ketenproject: van boer tot waterschap

Het project Vruchtbare Kringloop is een initiatief van diverse ketenpartijen uit de melkveehouderij: LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers Hendrix, Rabobank en Vitens. Het doel is om de melkveebedrijven duurzamer te leren werken en klaar te maken voor de toekomst. Naast bedrijfsrendement staan milieukwaliteit, waterbeheer en bodemvruchtbaarheid centraal. 

Vier deelprojecten

Het project bestaat uit vier deelprojecten. Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut zijn bij het onderdeel "Verbeteren van bodem- en grondwaterkwaliteit"  betrokken. Tijdens interactieve bijeenkomsten met veehouders helpen zij knelpunten in bodems te inventariseren (periode oktober - november 2014). Vervolgens komen relevante maatregelen aan bod om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren (vanaf januari 2015). De veehouders maken gebruik van de Kringloopwijzer, een eenvoudige tool om de mineralenkringlopen op bedrijfsniveau in kaart te brengen.

Vruchtbare Kringloop genomineerd

Het project Vruchtbare Kringloop was een van de tien genomineerde projecten voor de Waterinnovatieprijs 2014. Met de Waterinnovatieprijs onderstrepen waterschappen het belang van innovatie en onderlinge samenwerking bij waterprojecten. 

Werken aan efficiente mineralenkringlopen in het project Vruchtbare Kringloop
 
 
Melkveehouders leren hun bodem te beoordelen
Projectleider

Nick J.M. van Eekeren

Agrobiodiversiteit en Duurzame Veehouderij