Mobile nav

Monitoring in landbouw - Voelhoorn duurzaamheid

Home >> Duurzame landbouw >> Bodem >> Monitoring in landbouw - Voelhoorn duurzaamheid

Betaalbare betrouwbare meetset voor telers
In het project 'Voelhoorn duurzaamheid' (2018-2019) worden testen uitgevoerd met allerhande meetsensoren en meetmethoden, waarmee een betaalbare betrouwbare meetset wordt ontwikkeld, een set extra 'voelhoorns'. Een teler kan daarmee eenvoudig zelf metingen verrichten aan bodem, water en gewas. We werken met drones en imaging technieken en nieuwe ontwikkelingen in sensortechnologie. De verzamelde meetdata komen bij elkaar in goed toepasbare rekenmodellen, zodat telers in staat zijn om te berekenen wat de potententiële opbrengst kan zijn. Voorbeelden van nog weinig gebruikte technieken zijn: sensoren die bodemvocht en temperatuur continu meten en via app op een smartphone rapporteren, striptesters voor nutriënten met bijbehorende app op de smartphone, en drones met diverse soorten camera's en online kaartsystemen (hoogtekaarten, elke paar dagen satellietfoto's, historische kaarten, systemen als boer en bunder etc.).

Irrigatie naar behoefte
In het eerste jaar hebben de deelnemers te maken gehad met droogte in hun gewassen. Irrigatie is waar mogelijk op 'traditionele wijze' toegepast: het gehele perceel een gelijke hoeveelheid water. Door een koppeling van satellietbeelden, dronekaarten en bodemvochtmetingen was duidelijk waar te nemen dat de droogtestress op de hoger gelegen plekken en/of verdichte lagen binnen het perceel het grootst was en een grotere opbrengstderving zou opleveren. Met de opgedane kennis wordt nu bezien of er mogelijkheden zijn om te irrigeren naar behoefte van gewas in relatie met bodemvruchtbaarheid.

 
Penetrologger (links) en vochtsensor (rechts)


'Voelhorens' helpen bij verduurzaming teelten

Een vervolgstap is om modellen (van bodem en gewas) te testen, waarin de gemeten data bij elkaar komen en tot inzichten in het teeltsysteem en handelingsperspectieven moeten leiden. Het uiteindelijke doel is dat met een praktische set 'voelhoorns' telers stappen vooruit kunnen maken in een verdere verduurzaming van hun teelten.

Samenwerking en financiering
Het project Voelhoorn Duurzaamheid wordt uitgevoerd in samenwerking met Agri Water Consulting (Louis Nannes).
Financieel is het project mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland en POP3 EU subsidie.

    

Projectleider

Bart Timmermans

Duurzame Teelt