Mobile nav

Gezonde toplaag Gelderland

Home >> Duurzame landbouw >> Bodem >> Gezonde toplaag Gelderland

In het kennisproject Gezonde toplaag Gelderland werken akkerbouwers onder begeleiding van PPO, Stichting Veldleeuwerik en het Louis Bolk Instituut samen aan beter beheer van de bodem. Demonstraties, veldexcursies, kennisuitwisseling en het leren toepassen van effectieve bodemmaatregelen moeten ervoor zorgen dat akkerbouwers bewustere keuzes maken in de bedrijfsvoering. Het gaat dan om gewasrotatie, bemesting, gewasbescherming, groenbemesters en het juiste gebruik van machines op het perceel. Het project loopt van 2016 - 2017 en wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland. 

Organische stof cruciaal

De toplaag (de eerste 80 cm van de bodem) met organische stof speelt een cruciale rol in bodembeheer. Organische stof is essentieel voor een actief en gezond bodemleven, goede waterregulatie, stabiele gewasproductie, behoud van nutriënten en biodiversiteit. Verder is de opslag van organische stof (koolstof) in de bodem cruciaal voor het verminderen van de effecten van klimaatverandering. Akkerbouwers zijn als geen ander afhankelijk van een gezonde toplaag met voldoende organische stof. In dit project leren zij hoe zij met organische stof kunnen sturen en maatregelen kunnen toepassen op hun eigen bedrijf. Daardoor blijft hun aardappel-, graan- en suikerbietenproductie ook op lange termijn gewaarborgd. 

Systematisch duurzaam leren werken

De akkerbouwers werken volgens de duurzaamheidssystematiek van Stichting Veldleeuwerik en bouwen in dit project blijvende regionale netwerken op. Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut zijn bij dit project betrokken omdat zij de akkerbouwers veel kunnen leren over het opbouwen van een veerkrachtig productiesysteem. Ook onze praktische kennis over duurzaam bodembeheer en het leren denken vanuit samenhang komen in dit project goed tot hun recht. 


Een bodemscan maken: bodemstructuur, storende lagen, doorwortelbaarheid en organische stof beoordelen

Projectleider

Chris J. Koopmans

Hoofd wetenschappelijke en commerciële ontwikkeling