Mobile nav

De bodem is de basis

Duurzaam bodembeheer als volgende stap

Strengere mestwetgeving, teruglopende bodemvruchtbaarheid, waterkwaliteit die te wensen overlaat.... Bij het zoeken naar oplossingen voor problemen in de landbouw kom je vaak uit bij de bodem. En dan gaat het niet alleen om de samenstelling, maar ook om bodemstructuur en bodemleven. Leren om die bodem duurzaam te beheren is dan een volgende stap. Bekijk de film Bodem in Balans, waarin het belang van duurzaam beheerde bodems duidelijk wordt.

Integrale aanpak

Duurzaam bodembeheer betekent in onze optiek dat je bodemkwaliteit integraal benadert. Dus verder kijkt dan de puur chemische samenstelling. En ook beworteling, bodemleven en bodemstructuur in samenhang bestudeert. Omdat een vruchtbare bodem de basis vormt voor gezonde landbouw en milieu. Dankzij onze brede expertise en nauwe connectie met de praktijk zijn we in staat oplossingen te bieden waarop boeren en beleidsmakers kunnen sturen.

Optimale benutting van nutrienten

Om tot een optimale benutting van nutrienten te komen, kringlopen zo veel mogelijk te sluiten, is uitgebreide expertise nodig van het complexe bodemsysteem. Het Louis Bolk Instituut heeft die kennis in huis. Zo hebben wij een stikstofmodel ontwikkeld dat nauwkeurig de juiste meststofgift berekent. En dat gaat verder dan een eenvoudige stikstofbegroting per gewas, omdat ook de verwachte stikstof uit mest of kunstmest, gewasresten, groenbemesters en bodem worden meegenomen.

Bodemkwaliteit gemeenschappelijk belang

Wij gaan ervan uit dat er een gemeenschappelijk belang van de bodem is voor provincies, boeren, verwerkende industrie, beleidsmakers, waterschappen en natuurorganisaties. Daarin schuilt onze kracht: de boer met bodembeheer centraal stellen en tot oplossingen komen die voor alle partijen positief uitpakken. Ook op de lange termijn. Maatregelen die bodemvruchtbaarheid (en de opbrengst) vergroten, uitspoeling verminderen en het waterbergend vermogen verbeteren.

2015: Jaar van de Bodem

Wij zijn actief betrokken bij evenementen in het Jaar van de Bodem. Daarnaast zijn we sinds 2013 partner van de internationale campagne Save Our Soils.

Klant aan het woord Tobias Bandel, Soil and More over het Louis Bolk Instituut

Bekijk

Nick van Eekeren heeft op de bijeenkomst 'Landbouw & Water: samen werken aan de bodem' op 6 februari 2013 een presentatie gegeven voor agrarische ondernemers en waterbeheerders over o.m. bodemstructuur en organische stof. Sprekers van kennisorganisaties zoals CLM, Louis Bolk Instituut en Alterra, Waterschappen en de landbouw vertelden over huidige ontwikkelingen en over de aanpak van verwachte problemen met water en bodem in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland organiseerde het evenement.

 

Beluister 1: pendelende wormen

Studio Idzerda, een radioprogramma van de VPRO interviewde voor de uitzending van 3 maart 2013 Nick van Eekeren, onderzoeker van het Louis Bolk Instituut. Nick vertelt kort over het nut van wormen en ander bodemleven; daarnaast toont hij oa. gangen en andere sporen van de  'pendelende regenwormen'. In het Project Levende waterbenutting, gefinancierd door het Productschap Zuivel, doet het Louis Bolk Instituut onderzoek naar het effect van graslandmanagement op 'pendelende regenwormen'.
Download mp3 (ca 5 MB, ca 5 min.)

Audioplayer starting up..

Beluister 2: bodemverzorging op volkstuinnivo

Vroege Vogels, een radioprogramma van de VARA heeft  onderzoeker Geert-Jan van der Burgt geïnterviewd over bodem en bemesting vanuit het oogpunt van volkstuinders. Uitzenddatum 10 maart 2013.
Download mp3 (ca 5 MB, ca 5 min.)

Audioplayer starting up..


Nick J.M. van Eekeren

Agrobiodiversiteit en Duurzame Veehouderij
Sorry, u bent doorverwezen naar een medewerker die niet bestaat of die niet meer werkt bij het Louis Bolk Instituut