Mobile nav

Beter Boeren met Biodiversiteit

Home >> Duurzame landbouw >> Biodiversiteit >> Beter Boeren met Biodiversiteit

In het project Beter Boeren met Biodiversiteit in Drenthe (2011-2013) streven 20 akkerbouwers op zand- en dalgrond naar betere biodiversiteit en bodemkwaliteit op hun bedrijf. Onder leiding van adviseurs en onderzoekers van HLB en het Louis Bolk Instituut zijn ze aan de slag gegaan met maatregelen die bijdragen tot een duurzaam beheer van de bodem. Zo is het vastleggen van meer organische stof in de bodem cruciaal voor de biodiversiteit onder de grond. Bodemleven is namelijk essentieel voor het goed functioneren van de ecosysteemdiensten van de bodem. Denk daarbij aan nutriëntenkringlopen, beschikbaarheid van water, en het ziektewerend vermogen. In het kader van dit project is een korte film geproduceerd om het belang van een bodem in balans toe te lichten.


Natuurlijk systeem stimuleren

Tijdens studie- en veldbijeenkomsten hebben de deelnemers regelmatig de bodem van percelen van collega-akkerbouwers bestudeerd. Ook legden ze op hun eigen bedrijf demo's aan met groenbemesters en compost. Dit zijn concrete maatregelen waarmee het organische stofgehalte toeneemt en waardoor problemen met aaltjes verminderen. Bovendien vermindert de uitspoeling van nutriënten en verbetert de bodemstructuur. Dat heeft  uiteindelijk ook z'n effect op de portemonnee. Hoe  meer het natuurlijke systeem van de bodem gestimuleerd wordt, des te minder inputs zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen ingezet hoeven te worden. Een gezonde bodem helpt namelijk ziekten en plagen te voorkomen.

Goed voor het agrarisch bedrijf en maatschappij

Het verbeteren van de bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit heeft niet alleen een positieve weerslag op het agrarische bedrijf, maar ook op de kwaliteit van het grondwater. Daarom zijn ook waterschappen en de waterleidingmaatschappij geïnteresseerd in dit project. De financiering is afkomstig vanuit de provincie Drenthe en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Op 19 september 2013 vond de slotbijeenkomst plaats in Hijken (Dr), met meer dan 60 bezoekers.

Nieuwsbrief 1, april 2012
Nieuwsbrief 2, juni 2012
Nieuwsbrief 3, december 2012
Nieuwsbrief 4, mei 2013

Artikelen in vakbladen:
Beter Boeren met Biodiversiteit: publicaties in de media
Sturen op bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit (Artikel door Marleen Zanen, Bodem, feb. 2013) Bodemvruchtbaarheid op de lange termijn (Interview Sjef Staps en Marleen Zanen, Nieuwe Oogst, feb. 2013)

Meer informatie
Chris Koopmans