Mobile nav

Projecten

Boomteelt integreren in de landbouw: een interessante optie voor boer, milieu en biodiversiteit. Daarom onderzoeken we welke combinaties van bomen en struiken met vee goed inpasbaar zijn op agrarische bedrijven.

Lees meer
Teruglopende biodiversiteit vergroot de effecten van klimaatverandering en beperkt de variatie op het bord. Daarom het project Diversifood: meer diversiteit draagt bij aan robuustere en stabielere landbouwsystemen.

Lees meer
Ouders van kinderen met kanker blijken regelmatig (in 40% van de gevallen) aanvullende zorg in te zetten tijdens of na de behandeling om het welzijn van hun kind te verbeteren.

Lees meer
Om kinderen te leren méér groenten en fruit te eten, is het Louis Bolk Instituut een project gestart onder kinderdagverblijven in de regio's Amsterdam en Rotterdam (najaar 2014 - voorjaar 2016).

Lees meer
Ruim 250 Gelderse melkveehouders werken ketengericht aan het verminderen van mineralenverlies en het efficient benutten van mineralen op hun bedrijf.

Lees meer

Actueel


Voerproef gestart kruidenrijk gras met hoge aandelen smalle weegbree


Kruidenrijk grasland staat volop in de belangstelling. Niet alleen voor biodiversiteit, maar ook voor de functionaliteit in de bedrijfsvoering. Er is echter nog beperkt onderzoek gedaan naar het voeren van kruiden en kruidenrijk gras aan melkvee. Het Louis Bolk Instituut is daarom in samenwerking met KTC Zegveld een voerproef gestart waarin graskuil met een hoog aandeel smalle weegbree wordt gevoerd aan melkkoeien. Eerste resultaten laten zien dat kuilgras met weegbree na een eerste gewenning goed opgenomen wordt. Wageningen Livestock Research voert aanvullende methaanemissie metingen uit.

Recente Publicaties


Lifestyle medicine for type 2 diabetes: practice-based evidence for long-term efficacy of a multicomponent lifestyle intervention (Reverse Diabetes2 Now)
Meer info
Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw
Meer info
Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023
Meer info
Integraal op weg naar kringlooplandbouw 2030
Meer info