Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Provincie Groningen subsidieert proef met verduurzamen pootaardappelteelt


Een nieuw project van het Louis Bolk Instituut in samenwerking met pootgoedtelers

Pootgoedtelers willen milieuvriendelijker en duurzamer produceren. Het zoeken is daarbij naar natuurinclusieve oplossingen. De aanleiding hiertoe is de afnemende bodemkwaliteit met lage organische stofgehalten, maar ook de afnemende biodiversiteit en de groeiende maatschappelijke druk tegen het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

De provincie Groningen heeft het onderzoeksproject goedgekeurd (zie het persbericht). 

Met ondersteuning van het Louis Bolk Instituut worden dit jaar op 3 bedrijven veldtesten uitgevoerd. De veldproeven op de bedrijven worden ondersteund en gemonitord op het gebied van effecten op de opbrengsten, de inzet van middelen, stimulering van natuurlijke vijanden, luizendruk en de algehele bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit. Met deze werkwijze wordt een systematiek (protocol) ontwikkeld die telers praktische handvatten biedt om bewezen managementmaatregelen effectief op hun bedrijf te implementeren en daarmee een integrale en regionaal gedragen vergroening te stimuleren.

Naast kennisdeling en uitwisseling in de innovatiegroep wordt een kennisintensieve veldbijeenkomst georganiseerd voor ondernemers in het gebied waarbij kennis en ervaringen worden gedeeld en telers worden geïnformeerd De opgedane kennis zal zorgen voor vragen omtrent het verduurzamen van pootaardappelteelt. Na evaluatie van de veldtesten in 2020 kunnen deze verder uitgewerkt worden en als input voor de regiodeal meegenomen worden.

Door het in de praktijk uittesten van innovatieve maatregelen in samenhang met de bodem, vergroening, kringloopsluiting etc., krijgt een circulaire economie en duurzame landbouwpraktijk in Groningen praktisch vorm.

Dit project bouwt voort op het project Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen (2017 – 2020).

Datum: 30-03-2020