Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Goed koolstofbeheer: geactualiseerde handleiding en filmpjes


De 'Handleiding goed koolstofbeheer' is geactualiseerd in het kader van het project Koolstofboeren (2017-2018): middels koolstofvastlegging in de bodem bijdragen aan beperking van klimaatverandering. Download deze handleiding en bekijk de documentaire over het project en de inspiratiefilmpjes.Recent is de actualisatie van de Handleiding goed koolstofbeheer gepubliceerd (december 2018). Dit is gebeurd vanuit het project 'Koolstofboeren' dat het Louis Bolk Instituut in 2017 en 2018 heeft uitgevoerd in samenwerking met ZLTO en Bionext. Doel van het project was om bij te dragen aan de beperking van klimaatverandering. Boeren in het project deden dit door koolstof in de vorm van organische stof vast te leggen in de bodem.

Het project Koolstofboeren is een vervolg op het project Credits for Carbon Care dat eerder werd uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, Alterra en CLM. Binnen Koolstofboeren werkten biologische en gangbare boeren aan methodes om koolstof vast te leggen in de bodem. Het voordeel daarvan is bovendien dat een bodem met meer organische stof weerbaarder is tegen bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, zoals droogte of hevige regenval.

Breedgedragen betrokkenheid, van agrariërs tot overheden
Binnen Koolstofboeren zijn drie studiegroepen actief geweest. In West-Brabant startte een akkerbouwgroep, in Midden-Brabant een groep met zowel akkerbouw- als veehouderijbedrijven en in Oost-Brabant een groep veehouders. Bekijk het overzicht van opmerkingen en suggesties vanuit deze 'Sessies met boeren'.

Behalve agrarische ondernemers zijn ook andere stakeholders betrokken, zoals burger- en consumentenorganisaties, ketenpartijen, overig bedrijfsleven, overheden en organisaties die carbon credits verhandelen. Met al deze partijen is de haalbaarheid van nieuwe businessmodellen onderzocht. Vanuit het project zijn deze samenwerkingsverbanden begeleid en gestimuleerd.

Resultaten lezen en bekijken
Voor agrarische ondernemers is vanuit het project Koolstofboeren de Handleiding goed koolstofbeheer geactualiseerd. Daarin staan alle maatregelen om koolstof vast te leggen helder uitgelegd.

Verder zijn er vier korte inspiratiefilmpjes gemaakt over maatregelen voor het vastleggen van koolstof:

Toevoeging compost
Compost als middel om koolstof vast te leggen in de bodem
Graslandvernieuwing minimaliseren
Grondbewerking minimaliseren

Ten slotte is de documentaire 'Koolstofboeren' gemaakt.

Project Koolstofboeren krijgt vervolg
De projectactiviteiten van Koolstofboeren hebben een vervolg gekregen binnen het project Slim Landgebruik, dat momenteel wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, CLM en WEnR.


Het project Koolstofboeren is gefinancierd door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, ZuivelNL en het Ministerie van LNV.

Datum: 05-02-2019