Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Toekomstbestendige kringlooplandbouw


Concrete aanbevelingen aan minister Schouten verstuurd in open brief.

Op 25 mei 2018 kwamen ruim 50 vooruitstrevende kringloopboeren, belangenbehartigers, onderzoekers en adviseurs uit heel Nederland bijeen om met elkaar, op basis van een analyse van knelpunten en kansen, te komen tot aanbevelingen voor een toekomstbestendige kringlooplandbouw.

Kringlooplandbouw: succesvol, duurzaam en goedkoper

Het netwerk van kringloopboeren binnen het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV), ontwikkelt al meer dan 20 jaar kennis en heeft ook de nodige successen geboekt. Zo zijn kringloopboeren door heel Nederland gedocumenteerd, is er veel educatiemateriaal ontwikkeld, zijn er films en websites gemaakt, en is er een Kringloopcertificaat ontwikkeld voor de borging. Ook de rekensystematiek van de huidige KringloopWijzer komt voort uit dit netwerk. Maar bovenal scoren kringloopboeren bewezen beter op waterkwaliteit, kwaliteit van bodem en landschap, biodiversiteit en diergezondheid. En belangrijker: ze realiseren dit alles met een (fors) lagere kostprijs.

Concrete aanbevelingen

In een brief aan minister Schouten zijn concrete aanbevelingen gedaan om invulling te geven aan de wens uit het regeerakkoord om kringlooplandbouw in Nederland te ontwikkelen. In de brief wordt aangegeven dat kringlooplandbouw, zoals al 20 jaar door kringlooplandbouwboeren toegepast, vele voordelen biedt. Het doel van kringlooplandbouw is het produceren van een zo hoog mogelijke kwaliteit voedsel, met een zo laag mogelijk input van kunstmest en krachtvoer en maximaal gebruik makend van de natuurlijke hulpbronnen op het bedrijf. Bij kringlooplandbouw staat de hele bedrijfsvoering in het teken van de bodem en het bevorderen van de lange termijn bodemvruchtbaarheid. Kringloopboeren zijn minder afhankelijk van externe input en daardoor (economisch) robuuster.

Uitbreiden

Het huidige beleid biedt weinig ruimte voor kringlooplandbouw en daarmee minder kans om de voordelen daarvan te benutten. In de brief wordt daarom voorgesteld om een samenhangend omschakelprogramma naar Kringlooplandbouw 2030 op te tuigen. In samenwerking met provincies in diverse regio’s waar kringloopboeren actief zijn, kunnen gebieden en bedrijven aangewezen worden waar kringlooplandbouw kan gaan floreren. Voor deze gebieden worden integrale lange termijn doelen gesteld t.a.v. voedselkwaliteit en kwaliteit van bodem, landschap en ecosysteemdiensten. De kringloopboeren maken zich sterk voor het halen van deze doelen in de betreffende gebieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Datum: 31-05-2018