Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Onderzoek Verkenning Kalf bij Koe gestart


Doel is om de beschikbare kennis bij experts en vanuit de literatuur overzichtelijk te presenteren en kennislacunes op te sporen.

Inventarisatie van kennis onder brede groep van experts en ervaringsdeskundigen

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research zijn gestart met het onderzoek Verkenning Kalf Bij Koe. Doel is om de beschikbare kennis over het houden van kalveren bij de koe overzichtelijk te presenteren. Als er  kennislacunes blijken te zijn,  kan eventueel aanvullend onderzoek opgezet worden. Hiermee komt informatie beschikbaar om melkveehouders te helpen die nu of in de toekomst  overwegen het kalf bij de koe te houden.

Maatschappelijk debat
Begin 2016 was er een maatschappelijke discussie over de gangbare praktijk om kalveren van de moederkoe te scheiden. Het publiek vindt dit dieronvriendelijk; veehouders vrezen de gevolgen van eventuele nieuwe regelgeving op dit gebied. Staatssecretaris van Dam heeft opdracht gegeven om een verkennend onderzoek uit te voeren. Daarmee worden melkveehouders gefaciliteerd die overwegen (op termijn) het kalf voor een bepaalde tijd bij de koe te houden. Het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research voeren het onderzoek Verkenning Kalf Bij Koe uit.

Opzet van het onderzoek
De onderzoekers inventariseren bestaande kennis uit wetenschappelijke literatuur en houden interviews met experts en ervaringsdeskundigen. Ook gaan de onderzoekers na of er kennislacunes bestaan over het houden van kalveren bij de koe. In bijeenkomsten met een tweede groep experts en met stakeholders uit de melkveesector worden de resultaten getoetst en aangevuld.

Resultaten
Het ministerie van Economische Zaken is opdrachtgever van het onderzoek en krijgt eind maart 2017 een schriftelijke rapportage.

Het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research voeren het onderzoek uit in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Zuivel Organisatie, de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, de Dierenbescherming, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en De Natuurweide.

Het Louis Bolk Instituut heeft eerder onderzoek verricht op het gebied van het houden van kalveren bij de koe. Lees de projectpagina

Datum: 01-12-2016